Privacybeleid

Definities en juridische verwijzingen

Deze website (of deze applicatie)
Het eigendom dat de levering van de Dienst mogelijk maakt.
Eigenaar (of wij)
The Life & Business School – De natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon die deze Website en/of de Dienst aan Gebruikers levert.
Gebruiker (of jij)
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze Website gebruikt.
Dienst
De dienstverlening van deze Website zoals beschreven in deze Voorwaarden en op deze Website.
Persoonlijk identificeerbare informatie
Verwijst naar alle informatie die de persoon identificeert of kan worden gebruikt om de persoon op wie dergelijke informatie betrekking heeft, te identificeren of te lokaliseren, inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, sociale zekerheid nummer en creditcardgegevens. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat geen informatie die anoniem is verzameld (dat wil zeggen, zonder identificatie van de individuele gebruiker) of demografische informatie die niet is gekoppeld aan een geïdentificeerde persoon.
Koekjes
Een cookie is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert.
Gegevensbeheerder:, voor de doeleinden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), verwijst naar het Bedrijf als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
Privacybeleid van https://thelifeandbusinessschool.eu
Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.
Deze applicatie verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.
Eigenaar en gegevensbeheerder
The Life & Business School
E-mailadres eigenaar:
office@thelifeandbusinessschool.eu

Dit document bevat een sectie gewijd aan Braziliaanse gebruikers en hun privacyrechten.

Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld?

We kunnen basisinformatie over het gebruikersprofiel verzamelen van al onze gebruikers. We verzamelen de volgende aanvullende informatie van onze gebruikers: de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het adres dat de gebruiker van plan is te kopen of verkopen.

Voor de doeleinden van de AVG betekent Persoonsgegevens alle informatie die op u betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatiegegevens of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Voor de doeleinden van de CCPA betekent Persoonsgegevens alle informatie die u identificeert, betrekking heeft op, beschrijft of kan worden geassocieerd met, of redelijkerwijs kan worden gekoppeld, direct of indirect met u.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.

Persoonsgegevens die worden verzameld met het oog op de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om aan dergelijke doeleinden te voldoen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op inzage, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Hoe gebruikt de website persoonlijk identificeerbare informatie?

We gebruiken persoonlijk identificeerbare informatie om de website aan te passen, passende serviceaanbiedingen te doen en aan- en verkoopverzoeken op de website te vervullen. We kunnen gebruikers e-mailen over onderzoeks- of koop- en verkoopmogelijkheden op de website of informatie met betrekking tot het onderwerp van de website. We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om contact op te nemen met gebruikers in antwoord op specifieke vragen, of om gevraagde informatie te verstrekken.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook voor andere redenen gebruiken, zoals voor commerciële doeleinden (zoals aangegeven in de sectie "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens" in dit document), evenals om te voldoen aan de wet en om onze rechten te verdedigen tegenover de bevoegde autoriteiten waar onze rechten en belangen worden bedreigd of we daadwerkelijke schade lijden. We zullen uw persoonlijke informatie niet gebruiken voor andere, niet-gerelateerde of onverenigbare doeleinden zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Met wie mag de informatie worden gedeeld?

We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie en/of geaggregeerde informatie over onze gebruikers, inclusief de demografische gegevens van onze gebruikers, delen met aan ons gelieerde bureaus en externe leveranciers. We bieden ook de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van informatie of om gecontacteerd te worden door ons of door een instantie die namens ons optreedt.

Hoe wordt persoonlijk identificeerbare informatie opgeslagen?

Persoonlijk identificeerbare informatie verzameld door The Life & Business School wordt beveiligd opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden of medewerkers van The Life & Business School, behoudens voor gebruik zoals hierboven aangegeven.

Welke opties zijn beschikbaar voor gebruikers met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van de informatie?

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om geen ongevraagde informatie van ons en/of onze leveranciers en gelieerde agentschappen te ontvangen door te reageren op e-mails volgens de instructies, of door:

 • E-mail ons op office@thelifeandbusinessschool.eu

Worden er cookies gebruikt op de website?

Cookies worden om verschillende redenen gebruikt. We gebruiken cookies om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van onze gebruikers en de diensten die zij selecteren. We gebruiken ook cookies voor veiligheidsdoeleinden om onze gebruikers te beschermen. Als een Gebruiker bijvoorbeeld is ingelogd en de Website langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt, loggen we de Gebruiker automatisch uit. Gebruikers die niet willen dat cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze deze gebruiken
https://thelifeandbusinessschool.eu,
met als nadeel dat bepaalde functies van de Website mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies.

Hoe gebruikt The Life & Business School inloggegevens?

De Life & Business School gebruikt inloggegevens, inclusief maar niet beperkt tot IP-adressen, ISP's en browsertypes, om trends te analyseren, de website te beheren, de beweging en het gebruik van een gebruiker te volgen en brede demografische informatie te verzamelen.

Welke partners of serviceproviders hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers op de website?

The Life & Business School is met een aantal leveranciers samenwerkingsverbanden en andere samenwerkingsverbanden aangegaan en zal dit blijven doen. Dergelijke leveranciers hebben mogelijk toegang tot bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie als ze de basis moeten kennen voor het evalueren van gebruikers op hun geschiktheid voor de service. Ons privacybeleid heeft geen betrekking op hun verzameling of gebruik van deze informatie. Openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie om te voldoen aan de wet. We zullen persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding of een verzoek van een wetshandhavingsinstantie om informatie vrij te geven. We zullen ook persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven wanneer dit redelijkerwijs nodig is om de veiligheid van onze gebruikers te beschermen.

Hoe houdt de website persoonlijk identificeerbare informatie veilig?

Al onze medewerkers zijn bekend met ons beveiligingsbeleid en -praktijken. De persoonlijk identificeerbare informatie van onze gebruikers is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal gekwalificeerde medewerkers die een wachtwoord krijgen om toegang te krijgen tot de informatie. We controleren onze beveiligingssystemen en -processen regelmatig. Gevoelige informatie, zoals creditcardnummers of burgerservicenummers, wordt beschermd door coderingsprotocollen om informatie die via internet wordt verzonden te beschermen. Hoewel we commercieel redelijke maatregelen nemen om een veilige site te onderhouden, zijn elektronische communicatie en databases onderhevig aan fouten, geknoei en inbraken, en we kunnen niet garanderen of garanderen dat dergelijke gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden en we zijn niet aansprakelijk jegens Gebruikers voor dergelijke gebeurtenissen.

AVG-privacy

Uw rechten onder de AVG

Het bedrijf verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en te garanderen dat u uw rechten kunt uitoefenen.

U hebt op grond van dit privacybeleid, en wettelijk als u zich binnen de EU bevindt, het recht om:

 • Vraag toegang tot uw persoonlijke gegevens.Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die we over u hebben. Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks openen, bijwerken of verwijderen in het gedeelte Uw accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen. Hierdoor kunt u ook een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.
 • Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren.U hebt het recht om onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben te laten corrigeren.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.Dit recht bestaat wanneer we vertrouwen op een legitiem belang als rechtsgrond voor onze verwerking en er iets is met uw specifieke situatie waardoor u op deze grond bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.U hebt het recht om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer er geen goede reden voor ons is om door te gaan met de verwerking ervan.
 • Vraag de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan.We zullen aan u, of aan een door u gekozen derde, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven om te gebruiken of waar wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.
 • Uw toestemming intrekken.U hebt het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we u mogelijk geen toegang geven tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de service.

Uitoefening van uw AVG-gegevensbeschermingsrechten

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Als u een verzoek indient, zullen wij ons best doen om u zo snel mogelijk te antwoorden.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt.

CCPA-privacy

Informatie die we verzamelen

De Website verzamelt informatie die identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, verwijzingen naar, kan worden geassocieerd met, of redelijkerwijs kan worden gekoppeld, direct of indirect, met een bepaalde consument of apparaat (“persoonlijke informatie”).

In het bijzonder heeft de Website de afgelopen 12 maanden de volgende categorieën persoonlijke informatie van zijn consumenten verzameld:

Categorie Voorbeelden verzameld
A.Identifiers Een echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere soortgelijke identificatiegegevens. NEE
B.Persoonlijke informatiecategorieën vermeld in het California Customer Records-statuut (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Een naam, handtekening, burgerservicenummer, fysieke kenmerken of beschrijving, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, rijbewijs- of staatsidentificatiekaartnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer, debet kaartnummer, of enige andere financiële informatie, medische informatie of informatie over de ziekteverzekering. NEE
C.Beschermde classificatiekenmerken volgens de Californische of federale wetgeving. Leeftijd (40 jaar of ouder), ras, huidskleur, afkomst, nationale afkomst, staatsburgerschap, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, medische toestand, lichamelijke of geestelijke handicap, geslacht (inclusief geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of bevalling en gerelateerde medische aandoeningen), seksuele geaardheid, veteranen- of militaire status, genetische informatie (inclusief familiale genetische informatie). NEE
D.Commerciële informatie. Registraties van persoonlijke eigendommen, producten of diensten die zijn gekocht, verkregen of overwogen, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenissen of tendensen. JA
E.Biometrische informatie. Genetische, fysiologische, gedrags- en biologische kenmerken, of activiteitspatronen die worden gebruikt om een sjabloon of andere identificatie of identificerende informatie te extraheren, zoals vingerafdrukken, gezichtsafdrukken en stemafdrukken, iris- of netvliesscans, toetsaanslagen, gang of andere fysieke patronen, en slaap , gezondheids- of trainingsgegevens. NEE
F.Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit. Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over de interactie van een consument met een website, applicatie of advertentie. JA
G.Geolocatiegegevens. Fysieke locatie of bewegingen. JA
H. Sensorische gegevens. Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie. NEE
I.Professionele of werkgerelateerde informatie. Huidige of eerdere baangeschiedenis of prestatie-evaluaties. JA
J.Niet-openbare onderwijsinformatie (volgens de Family Educational Rights and Privacy Act (20 USC Section 1232g, 34 CFR Part 99)). Onderwijsdossiers die rechtstreeks verband houden met een student, bijgehouden door een onderwijsinstelling of partij die namens haar optreedt, zoals cijfers, transcripties, leslijsten, studentenroosters, studentidentificatiecodes, financiële gegevens van studenten of disciplinaire dossiers van studenten. NEE
K. Gevolgen getrokken uit andere persoonlijke informatie. Profiel dat de voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, attitudes, intelligentie, capaciteiten en aanleg van een persoon weerspiegelt. NEE

Persoonlijke informatie omvat niet:

 • Openbaar beschikbare informatie uit overheidsarchieven.
 • Geanonimiseerde of geaggregeerde consumenteninformatie.
 • Informatie die is uitgesloten van het toepassingsgebied van de CCPA, zoals bepaalde gezondheids- of medische informatie en andere categorieën informatie die door verschillende wetten worden beschermd.

We verkrijgen de hierboven genoemde categorieën van persoonlijke informatie uit de volgende categorieën bronnen:

 • Rechtstreeks van jou. Bijvoorbeeld van formulieren die u invult of producten en diensten die u afneemt.
 • Indirect van jou. Bijvoorbeeld door uw acties op onze Website te observeren.

Gebruik van persoonlijke informatie

We kunnen de persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken of openbaar maken voor een of meer van de volgende zakelijke doeleinden:

 • Om te voldoen aan of te voldoen aan de reden waarom u de informatie hebt verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens deelt om een prijsopgave aan te vragen of een vraag te stellen over onze diensten, zullen we die persoonlijke informatie gebruiken om op uw vraag te reageren. Als u uw persoonlijke gegevens verstrekt om een product of dienst te kopen, zullen we die gegevens gebruiken om uw betaling te verwerken en de levering te vergemakkelijken. We kunnen uw gegevens ook opslaan om bestellingen van nieuwe producten te vergemakkelijken of retouren te verwerken.
 • Om uw verzoeken, aankopen, transacties en betalingen te verwerken en transactiefraude te voorkomen.
 • Om u ondersteuning te bieden en te reageren op uw vragen, inclusief om uw zorgen te onderzoeken en aan te pakken en onze reacties te volgen en te verbeteren.
 • Om te reageren op verzoeken van wetshandhavingsinstanties en zoals vereist door toepasselijke wetgeving, gerechtelijk bevel of overheidsvoorschriften.
 • Zoals aan u beschreven bij het verzamelen van uw persoonlijke gegevens of zoals anderszins uiteengezet in de CCPA.
 • Om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van ons of onze gelieerde ondernemingen te evalueren of uit te voeren waarin persoonlijke informatie die door ons of onze gelieerde ondernemingen over onze websitegebruikers wordt bewaard tot de overgedragen activa behoort .

We zullen geen aanvullende categorieën persoonlijke informatie verzamelen of de persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken voor wezenlijk andere, niet-gerelateerde of onverenigbare doeleinden zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Persoonlijke informatie delen

We kunnen uw persoonlijke gegevens voor zakelijke doeleinden aan een derde partij bekendmaken. Wanneer we persoonlijke informatie vrijgeven voor een zakelijk doel, gaan we een contract aan dat het doel beschrijft en vereist dat de ontvanger die persoonlijke informatie vertrouwelijk houdt en deze voor geen enkel doel gebruikt, behalve het uitvoeren van het contract.

We delen uw persoonlijke gegevens met de volgende categorieën van derden:

 • Dienstverleners.
 • Gegevens aggregators.

[wpl_cookie_details]

Uw rechten onder de CCPA

De CCPA biedt inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. Als u een inwoner van Californië bent, heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om op te merken.U hebt het recht om geïnformeerd te worden over welke categorieën Persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden de Persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Het recht om te verzoeken.Onder CCPA hebt u het recht om te verzoeken dat wij informatie aan u bekendmaken over onze verzameling, gebruik, verkoop, openbaarmaking voor zakelijke doeleinden en delen van persoonlijke informatie. Zodra we uw verzoek hebben ontvangen en bevestigen, zullen we aan u bekendmaken:
  • De categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld
  • De categorieën bronnen voor de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld
  • Ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van die persoonlijke informatie
  • De categorieën van derden met wie we die persoonlijke informatie delen
  • De specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld
  • Als we uw persoonlijke informatie hebben verkocht of uw persoonlijke informatie hebben bekendgemaakt voor een zakelijk doel, zullen we aan u bekendmaken:
   • De categorieën van verkochte persoonlijke informatiecategorieën
   • De categorieën van bekendgemaakte persoonlijke informatiecategorieën
 • Het recht om nee te zeggen tegen de verkoop van Persoonsgegevens (opt-out).U hebt het recht om ons op te dragen uw persoonlijke gegevens niet te verkopen. Neem contact met ons op om een opt-outverzoek in te dienen.
 • Het recht om Persoonsgegevens te verwijderen. U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en bevestigen, zullen wij uw persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderen (en onze dienstverleners opdracht geven deze te verwijderen), tenzij er een uitzondering van toepassing is. We kunnen uw verwijderingsverzoek weigeren als het bewaren van de informatie noodzakelijk is voor ons of onze serviceproviders om:
  • De transactie voltooien waarvoor wij de persoonlijke informatie hebben verzameld, een goed of dienst leveren waarom u hebt verzocht, acties ondernemen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht in de context van onze lopende zakelijke relatie met u, of anderszins ons contract met u uitvoeren.
  • Detecteer beveiligingsincidenten, bescherm tegen kwaadwillende, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, of vervolg degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten.
  • Debug producten om fouten te identificeren en te repareren die de bestaande beoogde functionaliteit aantasten.
  • De vrijheid van meningsuiting uitoefenen, het recht van een andere consument waarborgen om zijn vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, of een ander wettelijk recht uitoefenen.
  • Voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
  • Deelnemen aan openbaar of collegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetten, wanneer het verwijderen van de informatie de resultaten van het onderzoek waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig schaadt, als u eerder geïnformeerde toestemming hebt gegeven .
  • Schakel uitsluitend intern gebruik in dat redelijkerwijs is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons.
  • Voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • ander intern en rechtmatig gebruik van die informatie te maken dat verenigbaar is met de context waarin u deze heeft verstrekt.
 • Het recht om niet gediscrimineerd te worden.U hebt het recht om niet gediscrimineerd te worden voor het uitoefenen van uw consumentenrechten, inclusief door:
  • Goederen of diensten aan u weigeren.
  • Verschillende prijzen of tarieven hanteren voor goederen of diensten, waaronder het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes.
  • U een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten leveren.
  • Suggereren dat u een andere prijs of tarief ontvangt voor goederen of diensten of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten.

Uw CCPA-gegevensbeschermingsrechten uitoefenen

Om uw rechten onder de CCPA uit te oefenen, en als u een inwoner van Californië bent, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: Alleen u, of een persoon die is geregistreerd bij de staatssecretaris van Californië en die u machtigt om namens u op te treden, mag een verifieerbaar verzoek indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Uw verzoek aan Ons moet:

 • Geef voldoende informatie waarmee wij redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie wij persoonlijke informatie hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger
 • Beschrijf uw verzoek met voldoende details zodat wij het goed kunnen begrijpen, evalueren en erop kunnen reageren

We kunnen niet op uw verzoek reageren of u de vereiste informatie verstrekken als we niet:

 • Verifieer uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen
 • En bevestig dat de persoonlijke informatie op u betrekking heeft

We zullen de vereiste informatie binnen 45 dagen na ontvangst van uw verifieerbare verzoek gratis bekendmaken en bezorgen. De termijn voor het verstrekken van de vereiste informatie kan eenmaal worden verlengd met nog eens 45 dagen indien redelijkerwijs noodzakelijk en met voorafgaande kennisgeving.

Alle door ons verstrekte openbaarmakingen dekken alleen de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ontvangst van het verifieerbare verzoek.

Voor verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid zullen we een formaat selecteren om uw persoonlijke informatie te verstrekken dat gemakkelijk bruikbaar is en u in staat zou moeten stellen de informatie ongehinderd van de ene entiteit naar de andere entiteit te verzenden.

Uw privacyrechten in Californië (California's Shine the Light-wet)

Volgens sectie 1798 van het burgerlijk wetboek van Californië (California's Shine the Light-wet), kunnen inwoners van Californië die een gevestigde zakelijke relatie met ons hebben, eenmaal per jaar informatie opvragen over het delen van hun persoonlijke gegevens met derden voor directmarketingdoeleinden van deze derden.

Als u meer informatie wilt aanvragen onder de California Shine the Light-wet, en als u een inwoner van Californië bent, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Californië Privacyrechten voor minderjarige gebruikers (California Business and Professions Code Section 22581)

California Business and Professions Code sectie 22581 staat inwoners van Californië onder de 18 jaar die geregistreerde gebruikers zijn van online sites, diensten of applicaties toe om verwijdering van inhoud of informatie die ze openbaar hebben gepost, aan te vragen en te verkrijgen.

Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, en als u een inwoner van Californië bent, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres vermelden dat aan uw account is gekoppeld.

Houd er rekening mee dat uw verzoek geen garantie biedt voor volledige of volledige verwijdering van inhoud of informatie die online is geplaatst en dat de wet verwijdering in bepaalde omstandigheden mogelijk niet toestaat of vereist.

LGPD-privacy

Informatie voor gebruikers die in Brazilië wonen

Dit gedeelte van het document integreert met en vormt een aanvulling op de informatie in de rest van het privacybeleid en wordt geleverd door de entiteit die deze website beheert en, indien van toepassing, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (voor de doeleinden van dit gedeelte waarnaar wordt verwezen gezamenlijk als "wij", "ons", "onze").

De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle gebruikers die in Brazilië wonen, volgens de "Lei Geral de Proteção de Dados" (gebruikers worden hieronder eenvoudigweg "u", "uw", "de uwe" genoemd). Voor dergelijke Gebruikers vervangen deze bepalingen alle andere mogelijk afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.

In dit gedeelte van het document wordt de term 'persoonlijke informatie' gebruikt zoals deze is gedefinieerd in de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

De gronden waarop wij uw persoonsgegevens verwerken

We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we een wettelijke basis hebben voor een dergelijke verwerking. De rechtsgronden zijn als volgt:

 • uw toestemming voor de relevante verwerkingsactiviteiten;
 • naleving van een wettelijke of regelgevende verplichting die bij ons ligt;
 • de uitvoering van overheidsbeleid voorzien in wet- of regelgeving of gebaseerd op contracten, overeenkomsten en soortgelijke juridische instrumenten;
 • studies uitgevoerd door onderzoeksinstellingen, bij voorkeur uitgevoerd op geanonimiseerde persoonlijke informatie;
 • de uitvoering van een contract en de voorafgaande procedures, in gevallen waarin u partij bent bij dat contract;
 • de uitoefening van onze rechten in gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures;
 • bescherming of fysieke veiligheid van uzelf of een derde;
 • de bescherming van de gezondheid – in procedures die worden uitgevoerd door gezondheidsinstanties of beroepsbeoefenaren;
 • onze legitieme belangen, op voorwaarde dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren boven dergelijke belangen; en
 • kredietbescherming.

Voor meer informatie over de rechtsgronden kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit document.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

Om erachter te komen welke categorieën van uw persoonlijke informatie worden verwerkt, kunt u de sectie "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijk identificeerbare informatie" in dit document lezen.

Waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken

Om erachter te komen waarom we uw persoonlijke informatie verwerken, kunt u de sectie "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijk identificeerbare informatie" in dit document lezen.

Uw Braziliaanse privacyrechten, hoe u een verzoek kunt indienen en onze reactie op uw verzoeken

Uw Braziliaanse privacyrechten

U heeft het recht om:

 • bevestiging krijgen van het bestaan van verwerkingsactiviteiten op uw persoonlijke gegevens;
 • toegang tot uw persoonlijke gegevens;
 • onvolledige, onjuiste of verouderde persoonsgegevens laten corrigeren;
 • het anonimiseren, blokkeren of verwijderen van uw onnodige of buitensporige persoonlijke informatie, of van informatie die niet wordt verwerkt in overeenstemming met de LGPD;
 • informatie inwinnen over de mogelijkheid om uw toestemming te geven of te weigeren en de gevolgen daarvan;
 • informatie verkrijgen over de derden met wie we uw persoonlijke informatie delen;
 • op uw uitdrukkelijke verzoek de overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie (behalve geanonimiseerde informatie) naar een andere service- of productaanbieder te verkrijgen, op voorwaarde dat onze commerciële en industriële geheimen worden beschermd;
 • het verkrijgen van de verwijdering van uw persoonlijke informatie die wordt verwerkt als de verwerking was gebaseerd op uw toestemming, tenzij een of meer uitzonderingen voorzien in art. 16 van de LGPD zijn van toepassing;
 • uw toestemming op elk moment intrekken;
 • een klacht met betrekking tot uw persoonlijke gegevens indienen bij de ANPD (de Nationale Autoriteit voor Gegevensbescherming) of bij instanties voor consumentenbescherming;
 • zich verzetten tegen een verwerkingsactiviteit in gevallen waarin de verwerking niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de wet;
 • duidelijke en adequate informatie vragen over de criteria en procedures die worden gebruikt voor een geautomatiseerde beslissing; en
 • verzoeken om herziening van beslissingen die uitsluitend zijn genomen op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens die van invloed zijn op uw belangen. Deze omvatten beslissingen om uw persoonlijke, professionele, consumenten- en kredietprofiel te definiëren, of aspecten van uw persoonlijkheid.

U zult nooit worden gediscrimineerd of anderszins nadeel ondervinden als u uw rechten uitoefent.

Hoe dient u uw verzoek in

U kunt op elk moment uw uitdrukkelijk verzoek indienen om uw rechten kosteloos en kosteloos uit te oefenen door gebruik te maken van de contactgegevens in dit document of via uw wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe en wanneer we op uw verzoek reageren?

We zullen ernaar streven om snel op uw verzoeken te reageren.

In elk geval, als het voor ons onmogelijk is om dit te doen, zullen we ervoor zorgen dat we u de feitelijke of juridische redenen meedelen die ons ervan weerhouden om onmiddellijk of anderszins ooit aan uw verzoeken te voldoen. In gevallen waarin we uw persoonlijke gegevens niet verwerken, zullen we u de fysieke of rechtspersoon aangeven aan wie u uw verzoeken moet richten, als we in de positie zijn om dit te doen.

In het geval dat u een bevestigingsverzoek voor toegang of verwerking van persoonlijke informatie indient, moet u ervoor zorgen dat u aangeeft of u wilt dat uw persoonlijke informatie in elektronische of gedrukte vorm wordt bezorgd.

U moet ons ook laten weten of u wilt dat wij uw verzoek onmiddellijk beantwoorden, in welk geval we op een vereenvoudigde manier zullen antwoorden, of dat u in plaats daarvan volledige openbaarmaking nodig heeft.

In het laatste geval zullen we binnen 15 dagen vanaf het moment van uw verzoek reageren en u alle informatie verstrekken over de herkomst van uw persoonlijke informatie, bevestiging van het al dan niet bestaan van gegevens, eventuele criteria die voor de verwerking worden gebruikt en de doeleinden van de verwerking, met behoud van onze commerciële en industriële geheimen.

In het geval dat u een verzoek tot rectificatie, verwijdering, anonimisering of blokkering van persoonlijke informatie indient, zullen we ervoor zorgen dat uw verzoek onmiddellijk wordt doorgegeven aan andere partijen met wie we uw persoonlijke informatie hebben gedeeld, zodat dergelijke derden ook kunnen voldoen aan uw verzoek. verzoek – behalve in gevallen waarin dergelijke communicatie onmogelijk is gebleken of onevenredige inspanning van onze kant vereist.

Overdracht van persoonlijke informatie buiten Brazilië toegestaan door de wet

We mogen uw persoonlijke informatie buiten het Braziliaanse grondgebied overdragen in de volgende gevallen:

 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor internationale juridische samenwerking tussen openbare inlichtingen-, onderzoeks- en vervolgingsinstanties, volgens de wettelijke middelen waarin het internationaal recht voorziet;
 • wanneer de overdracht noodzakelijk is om uw leven of fysieke veiligheid of die van een derde partij te beschermen;
 • wanneer de doorgifte is geautoriseerd door de ANPD;
 • wanneer de overdracht voortvloeit uit een verbintenis die is aangegaan in een internationale samenwerkingsovereenkomst;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een openbare orde of wettelijke toekenning van een openbare dienst;
 • wanneer de overdracht noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting, de uitvoering van een contract of voorbereidende procedures met betrekking tot een contract, of de regelmatige uitoefening van rechten in gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures.

Hoe kunnen gebruikers eventuele onjuistheden in persoonlijk identificeerbare informatie corrigeren?

Gebruikers kunnen contact met ons opnemen om persoonlijk identificeerbare informatie over hen bij te werken of om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren door:

 • E-mail ons op office@thelifeandbusinessschool.eu

Kan een gebruiker persoonlijk identificeerbare informatie die door de website is verzameld verwijderen of deactiveren?

We bieden gebruikers een mechanisme om persoonlijk identificeerbare informatie uit de database van de website te verwijderen/deactiveren door contact op te nemen. Vanwege back-ups en registraties van verwijderingen kan het echter onmogelijk zijn om een gebruikersitem te verwijderen zonder enige resterende informatie te behouden. Een persoon die verzoekt om persoonlijk identificeerbare informatie te deactiveren, zal deze informatie functioneel laten verwijderen en we zullen persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot die persoon op geen enkele manier in de toekomst verkopen, overdragen of gebruiken.

Gebruikersrechten

Dit zijn samengevatte rechten die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Het recht op toegang
 • Het recht op rectificatie
 • Het recht op gegevenswissing
 • Het recht om de verwerking te beperken
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Het recht om toestemming in te trekken

Wat gebeurt er als het privacybeleid verandert?

We zullen onze gebruikers op de hoogte stellen van wijzigingen in ons privacybeleid door dergelijke wijzigingen op de website te plaatsen. Als we ons privacybeleid echter zodanig wijzigen dat de openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie die een gebruiker eerder heeft aangevraagd, niet openbaar mag worden gemaakt, zullen we contact opnemen met die gebruiker om die gebruiker toestemming te geven om dergelijke openbaarmaking te voorkomen.

Links naar andere websites

https://thelifeandbusinessschool.eu bevat links naar andere websites. Houd er rekening mee dat wanneer u op een van deze links klikt, u naar een andere website gaat. We raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites te lezen, aangezien hun privacybeleid kan verschillen van het onze.


Laatst bijgewerkt: 21 maart 2022