Voorwaarden en Condities

Definities en juridische verwijzingen

Deze website (of deze applicatie)
Het eigendom dat de levering van de Dienst mogelijk maakt.
Akkoord
Elke juridisch bindende of contractuele relatie tussen de Eigenaar en de Gebruiker, geregeld door deze Voorwaarden.
Eigenaar (of wij)
The Life & Business School – De natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon die deze Website en/of de Dienst aan Gebruikers levert.
Dienst
De dienstverlening van deze Website zoals beschreven in deze Voorwaarden en op deze Website.
voorwaarden
Bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze Website en Diensten in deze of andere gerelateerde documenten, kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Gebruiker (of jij)
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze Website gebruikt.

Dit document is een overeenkomst tussen u en The Life & Business School.

U erkent en stemt ermee in dat u door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze website of diensten te gebruiken die eigendom zijn van of beheerd worden door deze website, u ermee instemt gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze servicevoorwaarden (“Servicevoorwaarden”), onze privacyverklaring (“Privacyverklaring ”) en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn.

Deze voorwaarden zijn van toepassing

 • de voorwaarden voor het toestaan van het gebruik van deze website, en,
 • enige andere gerelateerde Overeenkomst of juridische relatie met de Eigenaar

op een juridisch bindende manier. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in de desbetreffende secties van dit document.

De Gebruiker dient dit document aandachtig te lezen.

Als u niet akkoord gaat met al deze Servicevoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die op u van toepassing zijn, gebruik deze website dan niet.


Niets in deze Voorwaarden creëert een speciale relatie zoals joint venture, dienstverband, agentschap of partnerschap tussen de betrokken partijen.

Deze website wordt aangeboden door:

The Life & Business School
Buitendijk 80
Hank, NB, 4273GC
Nederland

E-mailadres eigenaar: office@thelifeandbusinessschool.eu


Samenvatting van wat de gebruiker moet weten

 • Houd er rekening mee dat sommige bepalingen in deze voorwaarden mogelijk alleen van toepassing zijn op bepaalde categorieën gebruikers. In het bijzonder kunnen bepaalde bepalingen alleen van toepassing zijn op Consumenten of op Gebruikers die niet als Consument kwalificeren. Dergelijke beperkingen worden altijd expliciet vermeld in elke toepasselijke sectie. Bij het ontbreken van een dergelijke vermelding, zijn secties van toepassing op alle gebruikers.

Gebruiksvoorwaarden

In specifieke gevallen kunnen enkele of aanvullende gebruiksvoorwaarden of toegangsvoorwaarden van toepassing zijn en deze worden aanvullend in dit document aangegeven.

Door deze website te gebruiken, bevestigen gebruikers dat ze aan de volgende vereisten voldoen:

 • Er zijn geen beperkingen voor gebruikers in termen van zakelijke/commerciële gebruikers of consumenten.
 • Gebruikers worden niet vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.
 • Gebruikers bevinden zich niet in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat 'terroristen ondersteunt'.

Inhoud op deze website

Tenzij anders aangegeven, wordt alle Website-inhoud geleverd door of is het eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers.

De Eigenaar heeft zich ingespannen om ervoor te zorgen dat de Website-inhoud geen wettelijke bepalingen of rechten van derden schendt. Het is echter niet altijd mogelijk om een dergelijk resultaat te bereiken.

In dergelijke gevallen wordt de Gebruiker verzocht om klachten te melden via de contactgegevens vermeld in dit document.

Rechten met betrekking tot inhoud op deze Website – Alle rechten voorbehouden

De Eigenaar behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor dergelijke inhoud voor.

Gebruikers mogen dergelijke inhoud daarom niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of impliciet is voor het juiste gebruik van de Website/Service.

Toegang tot externe bronnen

Via deze website hebben gebruikers mogelijk toegang tot externe bronnen die door derden worden geleverd. Gebruikers erkennen en accepteren dat de Eigenaar geen controle heeft over dergelijke bronnen en daarom niet verantwoordelijk is voor hun inhoud en beschikbaarheid.

Voorwaarden die van toepassing zijn op alle bronnen die door derden worden geleverd, inclusief die welke van toepassing zijn op eventuele toekenning van rechten op inhoud, vloeien voort uit de algemene voorwaarden van elke dergelijke derde partij of, bij afwezigheid van die, toepasselijke wettelijke wetgeving.

Aanvaardbaar gebruik

Deze Website en de Dienst mogen alleen worden gebruikt binnen de reikwijdte van waarvoor ze zijn verstrekt, onder deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van deze Website en/of de Dienst geen van toepassing zijnde wetten, voorschriften of rechten van derden schendt.


Aansprakelijkheid en vrijwaring

EU-gebruikers

vrijwaring

De Gebruiker stemt ermee in de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elke claim of eis ⁠— inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria en kosten ⁠— gemaakt door een derde partij als gevolg van of in verband met enig verwijtbaar gebruik van of verbinding met de Service, schending van deze Voorwaarden, schending van rechten van derden of wettelijke bepalingen door de Gebruiker of zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, mede- branders, partners en werknemers voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid, hebben Gebruikers geen recht om schadevergoeding te eisen tegen de Eigenaar (of enige natuurlijke of rechtspersoon die namens hem optreedt).

Dit geldt niet voor schade aan leven, gezondheid of lichamelijke integriteit, schade als gevolg van de schending van een essentiële contractuele verplichting zoals een verplichting die strikt noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken, en/of schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid, zoals zolang deze Website door de Gebruiker op de juiste manier en correct is gebruikt.

Tenzij schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, of het leven, de gezondheid of de lichamelijke integriteit aantast, is de Eigenaar alleen aansprakelijk voor de omvang van de typische en voorzienbare schade op het moment dat het contract werd aangegaan.

Australische gebruikers

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze voorwaarden sluit enige garantie, voorwaarde, garantie, recht of rechtsmiddel uit dat de gebruiker kan hebben onder de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) of gelijkaardige staats- en territoriumwetgeving en die niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd (niet-uitsluitbaar recht). Voor zover toegestaan door de wet, is onze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, inclusief aansprakelijkheid voor een schending van een niet-uitsluitbaar recht en aansprakelijkheid die niet anderszins is uitgesloten onder deze Gebruiksvoorwaarden, naar eigen goeddunken van de Eigenaar beperkt tot de re - het uitvoeren van de diensten of het betalen van de kosten van het opnieuw leveren van de diensten.

Amerikaanse gebruikers

Afwijzing van garanties

Deze website wordt uitsluitend aangeboden op een "as is" en "as available" basis. Het gebruik van de Dienst is op eigen risico van de Gebruiker. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst de Eigenaar uitdrukkelijk alle voorwaarden, verklaringen en garanties af — expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of geen inbreuk maken op rechten van derden. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door de Gebruiker van de Eigenaar of via de Service zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld.

Zonder het voorgaande te beperken, garanderen de Eigenaar, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers niet dat de inhoud nauwkeurig, betrouwbaar of correct is; dat de Dienst zal voldoen aan de eisen van de Gebruiker; dat de Dienst op een bepaald tijdstip of op een bepaalde plaats beschikbaar zal zijn, ononderbroken of veilig; dat eventuele gebreken of fouten worden gecorrigeerd; of dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Alle inhoud die is gedownload of anderszins is verkregen door het gebruik van de Service, wordt gedownload op eigen risico van de Gebruiker en de Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan het computersysteem of het mobiele apparaat van de Gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van een dergelijke download of het gebruik van de Service door de Gebruiker.

De Eigenaar garandeert, onderschrijft, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig product of dienst die wordt geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de Dienst of een website of dienst met hyperlinks, en de Eigenaar zal geen partij zijn bij of op enigerlei wijze toezicht houden op enige transactie tussen gebruikers en externe leveranciers van producten of diensten.

De Service kan ontoegankelijk worden of niet goed werken met de webbrowser, het mobiele apparaat en/of het besturingssysteem van de Gebruiker. De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige waargenomen of werkelijke schade die voortvloeit uit de inhoud, de werking of het gebruik van deze Dienst.

De federale wetgeving, sommige staten en andere rechtsgebieden staan de uitsluiting en beperking van bepaalde impliciete garanties niet toe. De bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing op Gebruikers. Deze overeenkomst geeft gebruikers specifieke wettelijke rechten en gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen. De disclaimers en uitsluitingen onder deze overeenkomst zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers in geen geval aansprakelijk zijn voor

 • enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, of het onvermogen om de Service te gebruiken ; en
 • enige schade, verlies of letsel als gevolg van hacking, manipulatie of andere ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Service of Gebruikersaccount of de informatie die daarin is opgenomen;
 • eventuele fouten, fouten of onnauwkeurigheden van de inhoud;
 • persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van toegang tot of gebruik van de Dienst door de Gebruiker;
 • elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de beveiligde servers van de Eigenaar en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen;
 • elke onderbreking of stopzetting van de verzending van of naar de Dienst;
 • eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die naar of via de Service kunnen worden verzonden;
 • eventuele fouten of weglatingen in inhoud of voor verlies of schade opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die is gepost, per e-mail verzonden, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Service; en/of
 • het lasterlijke, beledigende of onwettige gedrag van een Gebruiker of derde partij. In geen geval zullen de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers aansprakelijk zijn voor vorderingen, procedures, aansprakelijkheden, verplichtingen, schade, verliezen of kosten voor een bedrag dat de bedrag dat de Gebruiker hieronder aan de Eigenaar heeft betaald in de voorgaande 12 maanden, of de duur van deze overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker, indien deze korter is.

Deze sectie over beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in het toepasselijke rechtsgebied, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere basis, zelfs als de Eigenaar op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, daarom zijn de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op de gebruiker. De voorwaarden geven de gebruiker specifieke wettelijke rechten en de gebruiker kan ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder de voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

vrijwaring

De gebruiker stemt ermee in om de eigenaar en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims of eisen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden , kosten of schulden, en uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit:

 • het gebruik van en de toegang tot de Dienst door de Gebruiker, inclusief alle gegevens of inhoud die door de Gebruiker is verzonden of ontvangen;
 • schending door de gebruiker van deze voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending door de gebruiker van een van de verklaringen en garanties uiteengezet in deze voorwaarden;
 • schending door de gebruiker van rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten;
 • schending door de gebruiker van een wettelijke wet, regel of voorschrift;
 • alle inhoud die wordt ingediend vanaf het account van de gebruiker, inclusief toegang van derden met de unieke gebruikersnaam, het wachtwoord of een andere beveiligingsmaatregel van de gebruiker, indien van toepassing, inclusief, maar niet beperkt tot, misleidende, valse of onnauwkeurige informatie;
 • opzettelijk wangedrag van de gebruiker; of
 • wettelijke bepaling door Gebruiker of zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

gemeenschappelijke bepalingen

Geen vrijstelling

Het nalaten van de Eigenaar om enig recht of bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Geen enkele verklaring van afstand wordt beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde.

Dienstonderbreking

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Service te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij de Gebruikers op de juiste manier worden geïnformeerd.

Binnen de grenzen van de wet kan de Eigenaar ook besluiten de Dienst op te schorten of helemaal te beëindigen. Als de Dienst wordt beëindigd, zal de Eigenaar samenwerken met Gebruikers om hen in staat te stellen Persoonsgegevens of informatie in te trekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bovendien is de Service mogelijk niet beschikbaar vanwege redenen buiten de redelijke controle van de Eigenaar, zoals "overmacht" (bijv. arbeidsinspanningen, infrastructurele storingen of black-outs, enz.).

Service doorverkopen

Gebruikers mogen geen enkel deel van deze website en de dienst ervan reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, rechtstreeks of via een legitiem doorverkoopprogramma.

Privacybeleid

Voor meer informatie over het gebruik van hun Persoonsgegevens kunnen Gebruikers het privacybeleid van deze Website raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot deze Website zijn het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers.

Alle handelsmerken en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen of logo's die in verband met deze Website en/of de Dienst verschijnen, zijn het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers.

De genoemde intellectuele eigendomsrechten worden beschermd door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wijzigingen in deze voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of anderszins te wijzigen. In dergelijke gevallen zal de Eigenaar de Gebruiker op passende wijze op de hoogte stellen van deze wijzigingen.

Dergelijke wijzigingen hebben alleen voor de toekomst gevolgen voor de relatie met de Gebruiker.

Als de Gebruiker de Website en/of de Dienst blijft gebruiken, betekent dit dat de Gebruiker de herziene Voorwaarden accepteert.

Het niet accepteren van de herziene Voorwaarden kan beide partijen het recht geven om de Overeenkomst te beëindigen.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal de Eigenaar de datum specificeren waarop de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.

Toewijzing van contract

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om enige of alle rechten onder deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, te vervreemden of uit te besteden. Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze Voorwaarden zijn dienovereenkomstig van toepassing.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele manier toewijzen of overdragen zonder de schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contacten

Alle communicatie met betrekking tot het gebruik van deze website moet worden verzonden met behulp van de contactgegevens die in dit document worden vermeld.

Scheidbaarheid

Indien een van deze Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht of wordt onder de toepasselijke wetgeving, zal de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

EU-gebruikers

Mocht een bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden geacht, dan zullen de partijen hun best doen om op minnelijke wijze een overeenkomst te bereiken over geldige en afdwingbare bepalingen, waarbij de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen worden vervangen.

Indien dit niet gebeurt, zullen de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien toegestaan of vermeld onder de toepasselijke wetgeving.

Onverminderd het bovenstaande, zal de nietigheid, ongeldigheid of de onmogelijkheid om een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen niet de gehele Overeenkomst teniet doen, tenzij de verbroken bepalingen essentieel zijn voor de Overeenkomst, of van zodanig belang zijn dat de partijen geen overeenkomst zouden hebben gesloten. het contract indien zij hadden geweten dat de bepaling niet geldig zou zijn, of in gevallen waarin de overige bepalingen zich zouden vertalen in een onaanvaardbare ontbering voor een van de partijen.

Amerikaanse gebruikers

Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en hervormd voor zover redelijkerwijs nodig is om deze geldig, afdwingbaar en in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling te maken. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen gebruikers en de eigenaar met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle andere communicatie, inclusief maar niet beperkt tot alle eerdere overeenkomsten, tussen de partijen met betrekking tot dergelijk onderwerp. Deze voorwaarden zullen worden afgedwongen voor zover toegestaan door de wet.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals beschreven in de relevante sectie van dit document, zonder rekening te houden met beginselen van wetsconflicten.

Uitzondering voor Europese consumenten

Echter, ongeacht het bovenstaande, als de Gebruiker zich kwalificeert als een Europese consument en zijn gewone verblijfplaats heeft in een land waar de wet voorziet in een hogere norm voor consumentenbescherming, zullen dergelijke hogere normen prevaleren.

Plaats van jurisdictie

De exclusieve bevoegdheid om te beslissen over enige controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, ligt bij de rechtbanken van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals weergegeven in de relevante sectie van dit document.

Uitzondering voor Europese consumenten

Het bovenstaande is niet van toepassing op gebruikers die kwalificeren als Europese consumenten, noch op consumenten die zijn gevestigd in Zwitserland, Noorwegen of IJsland.

Amerikaanse gebruikers

Elke partij doet specifiek afstand van elk recht op juryrechtspraak in een rechtbank in verband met een actie of proces.

Alle vorderingen onder deze voorwaarden worden afzonderlijk behandeld en geen enkele partij zal deelnemen aan een groepsvordering of andere procedure met of namens anderen.

Britse gebruikers

Consumenten die in Engeland zijn gevestigd, kunnen in verband met deze Voorwaarden gerechtelijke stappen ondernemen bij de Engelse rechtbanken. Consumenten die in Schotland zijn gevestigd, kunnen in verband met deze Voorwaarden gerechtelijke stappen ondernemen bij de Schotse of Engelse rechtbanken. Consumenten die in Noord-Ierland zijn gevestigd, kunnen in verband met deze Voorwaarden gerechtelijke stappen ondernemen bij de Noord-Ierse of Engelse rechtbanken.

Overlevende bepalingen

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door deze Website of de Gebruiker wordt beëindigd. Na beëindiging blijven de bepalingen in deze Voorwaarden die door hun context bedoeld zijn om beëindiging of afloop te overleven van kracht, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

 • de door de gebruiker verleende licenties onder deze voorwaarden blijven voor onbepaalde tijd geldig
 • De vrijwaringsverplichtingen van de Gebruiker zullen gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van beëindiging voortbestaan
 • de afwijzing van garanties en verklaringen, en de bepalingen onder de sectie met bepalingen over vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid, blijven voor onbepaalde tijd van kracht.

Laatst bijgewerkt: 21 maart 2022